De compagnons

De tieners en jongvolwassenen die de Kerk bezoeken, hebben zeer verschillende achtergronden. Velen komen uit adventistische families en zijn vertrouwd met begrippen als verlossing, Kerk en relatie met God. Sommigen nemen al sinds hun kindertijd sabbatschool- en jeugdactiviteiten. Dit is echter niet voor alle jongeren het geval. Sommigen hebben God persoonlijk ontmoet en hebben zich voor hem geëngageerd, terwijl anderen nog steeds zoeken en nog geen beslissing hebben genomen.

Het Voortrekkersprogramma is bestemd voor jongeren van 16 tot 21 jaar die naar de kerk gaan. Vanaf 16 jaar hebben jongeren de keuze tussen twee opties: zich aansluiten bij de Voortrekkers (tak van de Verkenners) of bij de Ambassadeurs.

Organisatie
De secties zijn als volgt georganiseerd:

OPDRACHTOMSCHRIJVING

De opdracht van de bediening van de Adventjeugd bestaat erin de jongeren aan te moedigen een relatie met Jezus Christus te beleven, zijn  oproep te beantwoorden en  zijn discipelen te worden. Jezus is het centrum van deze jeugdbediening en hij staat ook in het centrum van alle aspecten van het Kerkleven. Het leven dat hij op aarde leidde is een bron van inspiratie voor ons christelijk leven, ons geestelijk leven, ons leven binnen de kerk en onze opdracht.

De Voortrekkers zijn een organisatie van de Kerk der Zevendedags Adventisten die als doel heeft te beantwoorden aan de geestelijke, sociale en culturele behoeften van jongeren van 16 tot 21 jaar door hen aan te moedigen een persoonlijke relatie met Christus te beleven, een leven te leiden in overeenstemming met hun geloof en roeping, en hen in staat te stellen authentieke vriendschappen te ontwik­kelen.

Het programma van de Voortrekkers biedt jongeren de mogelijkheid om dienstbaarheid te ervaren door middel van de uitwerking en uitvoering van solidaire, sociale of humanitaire acties. Dit programma is een voortzetting van dat van de Pagadders, Vonkjes en Verkenners , d.w.z. dat het gebruik maakt van de elementen, codes en educatieve instrumenten van de Scouting.

DOEL:

De liefde van Jezus verkondigen door zijn handen te zijn…

Ik wil de liefde van Jezus delen door met mijn daden te getuigen van de vrijgevigheid, de empathie en de liefde die Hij voor ieder mens koestert.

LEUZE:

Wat ons drijft is de liefde van Christus (2 Korinthiërs 5.14, NBV Jongerenbijbel)

MOTTO:

Twee handen om te dienen

ENGAGEMENT:

“Met mijn AJ-groep en bezield door de liefde van Christus, zet ik me in als compagnon om met God te wandelen, om jongeren te helpen groeien in Zijn kennis en, door middel van de AJ-pedagogie, te getuigen van mijn geloof.”

FILOSOFIE

De Adventkerk streeft ernaar jongerenn te begrijpen en hen aan te moedigen verantwoordelijke discipelen te worden die bereid zijn hun medemensen te dienen.

De bediening van de Voortrekkers is een programma van de bedie­ning van de Adventjeugd. Het verwijst naar dezelfde symbolen als bij de Pagadders, Vonkjes en Verkenners.

Het programma van de Voortrekkers biedt jongeren de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen op plaatselijk, regionaal, nationaal of internationaal niveau. De bedoeling is dat de jongeren zelf alle etappes vanaf de uitwerking tot en met de realisatie van dit project uitvoeren.

Het is de bedoeling om hen te vormen door middel van actiegerichte pedagogie. De nadruk ligt op wat ze als getuigen van Jezus Christus aan anderen kunnen bieden.

Dienstverleningsprogramma’s kunnen zeer gevarieerd zijn. Ze kunnen gericht zijn op het milieu, de gezondheid, het sociale en het humanitaire.

Voor de uitvoering van deze acties kunnen plaatselijke groepen een beroep doen op adventistische organisaties zoals ADRA, Liga Leven en Gezondheid, AMALF, enz.

Net als alle andere afdelingsverantwoordelijken van de Adventjeugd wordt de verantwoordelijke van de Voortrekkers benoemd door het kerkbestuur of door de plaatselijke gemeente op het moment van de benoemingen.

Doelstellingen en middelen

DOELSTELLINGEN

Getuigen en handen van Christus zijn door de tijdgenoten te helpen met concrete en gerichte acties:

  1.  Leren bouwen aan een project
  2.  De gaven ontdekken die God hen heeft gegeven om anderen te helpen
  3.  Op een praktische manier de liefde voor God te beleven door zich in te zetten in dienst van de samenleving en de naaste.

MIDDELEN (suggesties) 

1.  Leren hoe een project te bouwen

  • Ontwikkeling van een project
  • Het opstellen van een tijdschema
  • Zoeken naar financiering

 2. De gaven ontdekken die God hen heeft gegeven om anderen te helpen…

  • Onderzoek en implementatie van vaardigheden: animaties in een weeshuis, enz.
  • Vaardigheden samebundelen om een project uit te voeren: metselaars, elektriciens, artsen, verpleegkundigen, enz.  1.  Op een praktische manier de liefde voor God beleven door zich in te zetten voor de samenleving en de naaste.
  • Renovatie of bouw van een school in een ontwikkelingsland
  • Bomen planten in een ontbost gebied
  • Maaltijden verstrekken aan migranten