Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Verenigingen.

AJ-JA / Voorstelling / Wie Zijn Wij ? / Verenigingen

De vereniging ” Adventjeugd Vlaanderen” of  “Adventjeugd” of  afgekort “AJ VL” of “AJ” werd in 2007 opgericht . Het was de bedoeling erkend te worden door de Belgisch-Luxemburgse Federatie van Adventkerken (vzw), en zo als jeugddienst in Vlaanderen te functioneren  binnen het Jeugddepartement van de BLF van Adventkerken.

De vereniging organiseert activiteiten en evenementen volgens de filosofie van de AJ animatie. Ook richt ze op, ondersteunt en verenigt lokale groepen die plaatselijk activiteiten en evenementen organiseren volgens deze zelfde filosofie .

Elke plaatselijke groep (gemeente of jeugdgroep) die binnen de Adventkerk niet louter eredienstgebonden activiteiten wenst te organiseren voor jongeren van 3 tot 30 jaar, dient jaarlijks zijn affiliatie aan te vragen bij de Adventjeugd door een dossier voor lidmaatschap in te vullen dat door de Federatie wordt verstrekt.

Het deelnemen aan de plaatselijke, regionale of federale AJ activiteiten vereist een persoonlijke aansluiting mits een aanvraag voor lidmaatschap (of ouderlijke toestemming voor minderjarigen) en de betaling van het jaarlijkse lidgeld waarin een verzekering van het type jeugdbeweging inbegrepen is. Bij de inschrijving in een plaatselijke groep of voor een specifieke activiteit dient er ook een medische fiche ingevuld te worden die aan de respectievelijke leiders zal overhandigd worden.

Elke animator of andere medewerker dient in orde te zijn met het jaarlijks lidgeld en dus de AJ verzekering. De Federatie stelt voor dat de plaatselijke organisator het lidgeld van zijn animatoren en medewerkers betaalt.

Iedere plaatselijke groep zal (voor het begin van elk halfjaar en ten laatste een week voor de eerste activiteit) zijn planning van activiteiten aan de Federatie doorgeven. Het organiseren van een weekend of een kamp met één of meerdere overnachtingen zal een maand van tevoren via het specifieke document medegedeeld worden.

De regionale en federale activiteiten die door de Adventjeugd georganiseerd worden beantwoorden aan aanvullende pedagogische doelstellingen ten opzichte van de plaatselijke werking: een open geest bevorderen door het ontmoeten van jongeren uit andere groepen, talen en culturen; de jongeren zonder plaatselijke groep de gelegenheid bieden aan een aantal activiteiten deel te nemen. Hun aantal zal beperkt worden en hun datum zal voldoende lang van tevoren medegedeeld worden. De plaatselijke afdelingen verbinden zich ertoe ze in hun plaatselijke planning op te nemen, ze te promoten en de deelname van de jongeren te organiseren zoals voor een plaatselijke activiteit.

Iedere plaatselijke afdeling zal zorgen voor een bekwaam en voldoende groot team van animatoren (1 animator per 8 kinderen jonger dan 5 jaar, 1 per 12 kinderen ouder dan 5 jaar). Ieder team van animatoren zal ernaar streven dat 1 animator op 3 gebrevetteerd is en dat er 1 gebrevetteerd hoofdanimator is. Met het oog hierop zullen de verantwoordelijken de animatoren en elke potentiële jonge animator ouder dan 16 jaar ertoe moeten aanzetten hun brevet van animator en/of hoofdanimator te behalen.

Back to Top