Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Inschrijvingsvoorwaarden.

AJ-JA / Evenementen / Inschrijvingsvoorwaarden

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN VOOR DE KAMPEN

De evenementen (kampen, weekends, congressen, speciale dagen, vormingen) die op de site www.aj-ja.be of www.aj-ja.lu worden voorgesteld, zijn door de vzw Adventjeugd georganiseerd, een jeugdbeweging van protestantse gezindte, of door één van haar internationale partners (voornamelijk in Frankrijk). Alle kinderen en jongeren zijn welkom, met respect voor cultuurverschillen en godsdienstig of filosofisch toebehoren. Om de culturele en taalkundige uitwisselingen te vergemakkelijken worden deze kampen georganiseerd in samenwerking met de animatoren van de Franstalige asbl Jeunesse Adventiste.

Financiën en inschrijvingsmodaliteiten
De kinderen worden strikt verdeeld volgens leeftijd. Een kind, dat tijdens het kamp verjaart en de leeftijd heeft bereikt om over te gaan naar een kamp voor de oudere jeugd, zal mogen kiezen om met de oudere jeugd mee te gaan of om te blijven bij de jongere groep.

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van betaling EN inschrijving.

Voor de zomerkampen wordt het verblijfstarief met 20% verhoogd wanneer wordt ingeschreven na 1 juni. Voor de andere formules is de deadline in het aankondigingsformulier van de desbetreffende activiteit vermeld. Deze maatregel wordt enkel ingesteld om de leiders en de intendanten de gelegenheid te geven zich beter op de kampen voor te bereiden (aankoop van voedsel, fotokopies, aankoop van animatiemateriaal, reservatie van transporten en huisvesting, enz.) Hou er ook rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn.

Verhoog met 7€ indien de jaarlijkse AJ-bijdrage, die geldig is tot 31 oktober, nog niet is betaald. Deze bijdrage geeft recht op de verplichte verzekering. Ze omvat de ziekteverzekering en dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid. Ze is complementair aan de mutualiteit of aan de privéverzekering waarbij de familie kan zijn aangesloten.

Het totale bedrag is te storten op rekeningnummer BE65 3630 3223 8796 (BIC : BBRUBEBB) van Jeunesse Adventiste met vermelding “Naam en voornaam + …kamp”.

Alleen jongeren die buiten België verblijven mogen ter plaatse cash betalen : toch moeten ze vóór de uiterste inschrijfdatum inschrijven.

De totale deelnemersprijs moet ten laatste de dag van aankomst op het kamp zijn voldaan, de jaarlijkse AJ-bijdrage inbegrepen. Bij moeilijkheden, gelieve dan contact op te nemen met het AJ-secretariaat, je predikant of je jeugdleider vóór de aanvang van het kamp. Bepaalde mutualiteiten betalen gedeeltelijk of volledig terug voor vakantieactiviteiten. Win dus inlichtingen in!

Bij annulering van de inschrijving in de 10 dagen die voorafgaan aan het kamp kan het inschrijvingsgeld worden terugbetaald. Bij afzien van deelname zonder verwittigen, geen enkele terugbetaling. Bij annulering door overmacht zal de terugbetaling 100 % bedragen. Bij vroegtijdig vertrek van het kamp, behalve bij overmacht, zal geen enkele terugbetaling kunnen worden gedaan.

Voor de zomerkampen zal er je vanaf 1 juni een dossier worden toegezonden: het bevat de bevestiging van de inschrijving, een toegangsplan, een materiaallijst, een toelating om op kamp te gaan, een in te vullen formulier en enkele bijkomende inlichtingen.

Reis en vervoer
Heen- en terugreis zijn volledig ten laste en op verantwoordelijkheid van de ouders (behalve voor kampen in het buitenland, zoals een Camporee).

Vroegtijdig vertrek van het kamp zal zoveel mogelijk moeten worden vermeden en kan pas na overleg met de kampdirecteur.

Indien het vervoer van een kind gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon dan de wettelijke verantwoordelijke, dan zal deze vervoerder een schriftelijke toelating moeten bezitten getekend door de wettelijke verantwoordelijke.

Levenskwaliteit
De levenskwaliteit gedurende het verblijf is van het grootste belang opdat de jongeren een aangename vakantie beleven. Wij waken over het ritme van de jongere evenals over een evenwichtig leven tijdens het verblijf. Conform aan ons pedagogisch project, waken we erover de jongere te betrekken bij de verschillende aspecten van het leven tijdens het verblijf (programma, diensten, projecten, enz.). De infrastructuur (gebouw en weiland) en de activiteiten zijn zo ingericht en voorzien dat het gemeenschappelijk leven, de hygiëne en de activiteiten op een optimale manier kunnen verlopen. Toch willen we benadrukken dat de gekozen formule het KAMP is en dat avontuur en beperkt comfort integraal deel uitmaken van het scoutisme.

De kinderen en de adolescenten worden gehouden zich correct te gedragen naar personeel en materiaal toe. In het tegenovergestelde geval, wanneer de situatie als zorgwekkend wordt beschouwd voor het goede verloop van het verblijf, kan tot repatriëring van de jongere worden besloten en dit ten laste van de familie. We vragen de jongere en zijn familie een gedragscontract te ondertekenen.

Omwille van de groepssamenhang en om educatieve redenen vragen we met nadruk aan de ouders om geen bezoek te brengen aan hun kind tijdens de duur van het kamp. In geval van nood is de kampdirecteur telefonisch bereikbaar.

Back to Top