De vzw Adventjeugd is een Belgische jeugdbeweging van protestantse gezindte. Alle kinderen en jongeren zijn welkom, met respect voor cultuurverschillen en godsdienstig of filosofisch toebehoren. Om de culturele en taalkundige uitwisselingen te vergemakkelijken worden deze kampen georganiseerd in samenwerking met de animatoren van de Franstalige vzw Jeunesse Adventiste.

–      Vrijwilligers die tot een risicocategorie behoren, mogen niet deelnemen aan de activiteiten.

Let op: Kinderen worden strikt op basis van hun leeftijd ingedeeld. Een kind dat tijdens het kamp jarig is en de leeftijd bereikt om naar een kamp voor een hogere leeftijdscategorie te gaan, kan ervoor kiezen om met de ouderen mee te gaan of bij de lagere leeftijdscategorie te blijven. De registratie wordt pas gevalideerd na ontvangst van de betaling EN van de registratie.

De prijs van elk verblijf bedraagt 175 €. Voeg 7 € toe als het AJ lidgeld voor ’22-’23, dat geldig is tot 31 oktober 2023, nog niet is betaald. Deze bijdrage geeft recht op een verplichte verzekering. Deze omvat de dekking van de ziektekostenverzekering en de wettelijke aansprakelijkheid. Ze is complementair aan de Mutualiteit of aan een privé familiale verzekering.

Het verschuldigde bedrag dient gestort te worden op de rekening van de Adventjeugd – BE65 3630 3223 8796 (BIC : BBRUBEBB) – met vermelding van “Pre-Verkennerskamp + Naam en Voornaam”.

Het volledige deelnamebedrag moet uiterlijk op de dag van aankomst op het kamp worden betaald, inclusief het jaarlijkse AJ-lidgeld. In geval van moeilijkheden dient u voor aanvang van het kamp contact op te nemen met het AJ-secretariaat, uw predikant of jeugdleider.  Sommige Mutualiteiten kennen een volledige of gedeeltelijke vergoeding toe voor vakantieactiviteiten.  Vraag meer informatie!

In geval van annulering zonder voorafgaande kennisgeving is geen terugbetaling mogelijk. In geval van annulering door overmacht is 100% restitutie mogelijk. In geval van voortijdig vertrek uit het kamp, behalve in geval van overmacht, wordt geen terugbetaling gedaan.

Een administratief dossier ter bevestiging van uw inschrijving wordt u toegestuurd (alleen per e-mail): het bevat de bevestiging van uw inschrijving, een routekaart, een lijst van het mee te nemen materiaal, een machtiging tot deelname aan het kamp, een medisch formulier dat moet worden ingevuld en andere  aanvullende inlichtingen.

Heen- en terugreis zijn volledig ten laste en op verantwoordelijkheid van de ouders Vroegtijdig vertrek van het kamp zal zoveel mogelijk moeten worden vermeden en kan pas na overleg met de kampdirecteur. Indien het vervoer van een kind gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon dan de wettelijke verantwoordelijke, dan zal deze vervoerder een schriftelijke toelating moeten bezitten getekend door de wettelijke verantwoordelijke. Wij adviseren om het transport te organiseren binnen de grenzen van de gezinsbubbel. Er wordt geen pendeldienst vanaf een treinstation georganiseerd.

De levenskwaliteit gedurende het verblijf is van het grootste belang opdat de jongeren een aangename vakantie beleven. Wij waken over het ritme van de jongere evenals over een evenwichtig leven tijdens het verblijf. Conform aan ons pedagogisch project, waken we erover de jongere te betrekken bij de verschillende aspecten van het leven tijdens het verblijf (programma, diensten, projecten, enz.). De infrastructuur (gebouw, chalets en weiland) en de activiteiten zijn zo ingericht en voorzien dat het gemeenschappelijk leven, de hygiëne en de activiteiten op een optimale manier kunnen verlopen. Toch willen we benadrukken dat de gekozen formule het KAMP is en dat avontuur en beperkt comfort integraal deel uitmaken van het scoutisme.

De kinderen en de adolescenten worden gehouden zich correct te gedragen naar personeel en materiaal toe. In het tegenovergestelde geval, wanneer de situatie als zorgwekkend wordt beschouwd voor het goede verloop van het verblijf, kan tot repatriëring van de jongere worden besloten en dit ten laste van de familie. We vragen de jongere en zijn familie een gedragscontract te ondertekenen.

Omwille van de groepssamenhang, en om gezondheids- en educatieve redenen vragen we met nadruk aan de ouders om geen bezoek te brengen aan hun kind tijdens de duur van het kamp.

In geval van nood is de kampdirecteur telefonisch bereikbaar.

Preverkennerskamp 2024 – Wachtijst want kamp volzet

Datum: 7-15 juli 2024
Piijs: 175€
Plaats: Baraque Fraiture
Conditie: Tussen 10 en 13 jaar oud zijn op het ogenblik van het kamp.
  • (11 cijfers, beginnend met de geboortedatum omgekeerd)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.